Investice do zemědělských staveb a technologií

Co?

 • stáje pro krávy, telata, jalovice a býky
 • stáje pro prasnice, plemenné kance, dochov selat, výkrm prasat
 • stáje pro ovce, kozy, koně, králíky
 • pastevní areály
 • dojírny pro krávy, ovce, kozy
 • haly pro chov drůbeže vč. technologií
 • jímky na kejdu, hnojiště, silážní a senážní žlaby
 • stavby na skladování sena, slámy
 • speciální zemědělské stroje a stroje přispívající ke snižování NH3
 • technologie pro skladování obilovin a olejnin
 • sklady pro ovoce a zeleninu vč. brambor
 • sklady pro školkařské výpěstky
 • sklady pro skladování a sklizeň chmele
 • sklady pro skladování cukrové řepy
 • nosné konstrukce sadů, chmelnic, v nových výsadbách révy vinné
 • protikroupové a protidešťové systémy
 • skleníky, fóliovníky, síťovníky, kontejnerovny, další zahradnické stavby
 • peletovací zařízení - technologie
 • nákup zem. nemovitosti

Podporována je výstavba, rekonstrukce, nákup technologií a strojů.

Pro koho?

 • zemědělský podnikatel (FO, PO)

Příklady investic

 • Rekonstrukce technologie ustájení dojnic
 • Porodna prasnic, eroscentrum, novostavba jímky
 • Vestavba dojícího robota
 • Výstavba senážního žlabu
 • Novostavba hnojiště s jímkou
 • Areál pro chov koní
 • Rekonstrukce seníků
 • Rekonstrukce stájí pro kozy
 • Rekonstrukce stáje pro ovce
 • Modernizace chovu nosnic
 • Pastevní areál - oplocení, doprovodné technologie
 • Rekonstrukce skladu pro obiloviny a olejniny
 • Rekonstrukce čističky a sušičky obilovin a olejnin
 • Moderní skleník a jeho technologie
 • Technologie expediční úpravy cibule
 • Modernizace sušáren chmele
 • Výstavba mrazírenského skladu na ovoce a zeleninu
 • Rekonstrukce opěrné konstrukce sadu jabloní
 • Nákup mobilních pásových zavlažovačů

Kontaktní osoba: Ing. Marek Krejča (mkrejca@farmtec.cz, 724 052 314)