Dotace a financování

Při zajišťování naší činnosti vycházíme z bohatých zkušeností s programy SAPARD, OP RVMZ, EAFRD, PRV a OPPI a OPŽP.

Ve svém týmu máme projektové poradce, kteří jsou zařazeni do Registru poradců MZe ČR.

Díky dlouholetým zkušenostem můžeme nabídnout velké množství referencí.

Co nabízíme?

Komplexní odborné služby při čerpání dotace z evropských fondů v rámci MZe, MPO a MŽP.

Připravíme pro vás vše potřebné od podání žádosti o dotaci až po připsání dotace na váš účet. V případě potřeby projektové dokumentace Vám zajistíme zpracování. 

Analýzu investičních záměrů a dotačních příležitostí

 • průběžné monitorovaní dotačních příležitostí
 • informování o možnostech získání finančních prostředků z fondů EU – např. PRV, OPPIK a OPŽP.
 • konzultace a vyhodnocení vašeho investičního záměru
 • výpočet doby návratnosti plánovaných investic
 • návrh úpravy investičního záměru, aby odpovídal požadavkům dotace

Zpracování Žádostí o dotace

 • stanovení vhodného opatření pro váš investiční záměr
 • seznámení s podmínkami získání dotace
 • rozpracování investičního záměru do podoby projektu, který bude v souladu s dotačními pravidly
 • poskytnutí informací důležitých pro maximalizaci šance na získání dotace
 • zpracování žádosti o dotaci
 • kompletace všech dokumentů potřebných k žádosti o dotaci
 • zajištění energetického posudku nebo analýzy souladu
 • pomoc při zpracování studie proveditelnosti a finanční analýzy
 • pomoc při vypořádání požadavků poskytovatelů dotace
 • zajištění projektové dokumentace
   

 Dotační management

 • poradenství při změnách v průběhu realizace investice
 • aktualizace žádosti dle výsledků výběrového řízení
 • zpracování změnových hlášení
 • zpracování žádosti o proplacení vč. soupisky účetních dokladů
 • kontrola všech dokumentů před podáním žádosti o proplacení

Každý záměr důkladně zhodnotíme, a pokud je zřejmé, že není vhodný k žádosti o dotaci, rovnou Vám tuto informaci sdělíme, zdůvodníme a doporučíme nejlepší další postup.
V případě žádosti z PRV si nenárokujeme % z dotace, pouze předem jasně stanovenou částku. V případě žádostí OPPIK a OPŽP stanovíme cenu individuálně dle rozsahu žádosti a dokumentace, vždy však tak, aby konečná cena byla, s ohledem na vysokou kvalitu našich služeb, jedna z nejvýhodnějších na trhu.
 

Program rozvoje venkova  je investiční program EU na období 2014 – 2020 s návazností na období 2007-2013.
Program rozvoje venkova řeší investice do zemědělství, lesnictví, výroby potravin a krmiv, agroturistiky, investice do nezemědělských činností, na podporu energie z obnovitelných zdrojů a v neposlední řadě do rozvoje obcí.

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je operační program Ministerstva průmyslu a obchodu pro období 2014 – 2020 s návazností na OPPI (2007-2014).
OPPIK umožňuje získat dotaci podnikatelům na rozvoj jejich podnikatelských aktivit, energeticky úsporná opatření, investice do obnovytelných zdrojů a elektromobility, inovace a zavádění nových technologií. Program dále nabízí možnost rozvoje spolupráce s výzkumnými institucemi, nebo získání zvýhodněných finančních nástrojů.

Operační program životní prostředí (OPŽP) je program zaměřený na opatření vedoucí ke zlepšování životního prostředí. Nabízí investiční dotace především pro veřejné subjekty. Umožňuje čerpání finančních prostředků například na komunální kanalizace a ČOV, zateplení veřejných budov, výstavbu odpadových bioplynových stanic a materiálové využití odpadu, odstraňování environmentálních rizik a zátěží, realizaci protipovodňových opatření a rekonstrukci neprodukčních rybníků a další.